מחיר עסקה נגד שווי שוק

מחיר הינו ערך כספי סובייקטיבי וספציפי, שנקשר בעסקה מסוימת בין קונה ספציפי למוכר ספציפי. מחיר יחיד בעסקה בודדת אינו יכול לשמש בסיס מוצק לאומדן שווי שוק של נכס מקרקעין, אולם אוסף של מחירים רבים בעסקאות שונות יכול לשמש כבסיס למסד נתונים, אשר בעזרתו ניתן יהיה בסוף לאמוד את שווי הנכס. חשוב לזכור, כי לעתים מחיר שמסכימים עליו קונה ומוכר משקף שיקולים סובייקטיביים, שאינם משקפים בהכרח את התמונה בשוק הרחב, ולפיכך ראוי לנתח בזהירות נתוני שוק אלה.

שווי שוק מנסה לקבוע ערך אובייקטיבי שיתאים למפגש רצונות רחב של קונים ומוכרים פוטנציאליים בשוק החופשי. ההגדרה המקובלת הינה – “הסכום בעל ההסתברות הגבוהה ביותר, בתאריך נתון, במזומן או במונחים אקוויוולנטים למזומן, אשר בו תמכרנה זכויות בנכס מסוים, לאחר חשיפה סבירה בשוק תחרותי, תחת כל התנאים הדרושים לעסקה הוגנת, כאשר הקונה והמוכר פועלים בהגיון ובהגינות, בידיעה ולמען אינטרס אישי ללא לחץ.”

In Archive